Menadžment kvaliteta (MS)

Steel Impex DOO je preduzeće koje je ostvarilo izuzetan uspeh, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, u oblasti sakupljanja i tretmana otpada metalnog i nemetalnog karaktera. Osim sa kupcima u Srbiji, Steel Impex uspešno posluje i sa kupcima iz susednih zemalja balkanskog regiona i Evropske Unije, pa tako snabdeva preduzeća različite delatnosti: železare, livnice, prerađivače otpadne plastike, otpadnih guma, prerađivače elektronskog otpada itd.
Za uspeh na inostranom i domaćem tržištu zaslužno je rukovodstvo preduzeća koje postavlja visoke ciljeve kvaliteta, a sve proizvode prate međunarodne akreditacije, kao i atesti lokalnih nadležnosti.
Steel Impex DOO usvojio je:
– Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se primenjuje u svim sektorima poslovanja preduzeća;
– Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, ISO 14001:2015 koji garantuje da je naše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine

Član EURIC-a

EURIC predstavlja instituciju koja koordiniše aktivnosti koje su vezane za evropsku reciklažnu industriju, odnosno predstavlja sponu između EU i reciklažne industrije.
Služi kao platforma za informacije, saradnju i razmenu iskustava koji se odnose na poslovanje vezano za reciklažu.
EURIC zastupa prava članova koje se bave sakupljanjem, tretmanom, reciklažom, transportom i trgovinom otpadom (metalom, plastikom, papirom, staklom itd).
Ujedno se bavi promocijom reciklažnog sektora, kao i svojih članova koji zajedno sa EURIC-om podržavaju zaštitu životne sredine, umanjuju utrošak energije i zagađenje.
Privredno društvo Steel Impex DOO je bio platinasti sponzor godišnje konferencije EURIC-a koja je održana 2018.godine u Berlinu, kao i 2019.godine u Parizu.

Član BIR-a

BIR je federacija koja podržava interese reciklažne industrije.
Danas BIR predstavlja više od 70 kompanija iz privatnog sektora, kao i 36 asocijacija iz više od 70 zemalja.
Zajedno, članovi BIR-a predstavljaju najveću internacionalnu federaciju reciklera.
Osim toga, BIR predstavlja i dinamički forum za svoje članove, pri čemu isti mogu vršiti razmenu znanja i iskustva. On služi kao platforma na kojoj se ostvaruju uspešni poslovni odnosi, prilikom koje je primarna promocija reciklaže i cirkularne ekonomije između raznih sektora industrije i onih koji kroje zakone.
BIR predstavlja neprofitnu organizaciju nastalu na temeljima belgijskog prava. Statuti (Osnivački akt) kao I interna uputstva za predsedavajuće, revidirani su I odobreni u februaru 2019 godine. Sedište BIR-a se nalazi u Briselu, Belgija.
Privredno društvo Steel Impex DOO je jedini član BIR-a sa teritorije Republike Srbije.