Čovečanstvo je suočeno sa brojnim problemima koji prete da promene dosadašnji način života na planeti koju svi zovu dom. Zagađenost vazduha, globalno zagrevanje, klimatske promene su samo neki od njih sa kojima se svakodnevno vodi borba. Za sve to, htelo se to priznati ili ne, kriv je čovek, ali ipak nije sve tako crno. Danas se sve više shvata značaj ekologije i da je upravo ona junak koji može sve da spasi. Da bi u tome uspela potrebna joj je pomoć. Tu na scenu nastupa reciklaža. Zajedno su par koji je neuništiv.

Šta je ekologija?

Da bi značaj ekologije mogao potpuno da se razume, mora se znati šta je uopšte ekologija. Osnovna definicija objašnjava da je to nauka koja proučava sva živa bića i kako su povezana sa okolinom. Njen cilj je da razume kako ti odnosi oblikuju i utiču na život na Zemlji, i da pokuša da pronađe način kako očuvati ravnotežu između živih bića i njihove okoline.

Moderno shvatanje ekologije se malo razlikuje od same njene definicije, i ima nekoliko ključnih elemenata:

 • Sistemski pristup: Moderna ekologija se danas koncentriše na izučavanje ekosistema kao jedinstvene celine, gde su svi živi organizmi i njihova okolina međusobno povezani.
 • Održivost: Najbitnija stvar u modernom shvatanju da je značaj ekologije upravo održivost. Stručnjaci se sve više bave pitanjima kako očuvati i obnoviti resurse u prirodi, ali i koji su najbolji načini za upravljanje ekosistemima i to na način koji će obezbediti zdraviju planetu.
 • Globalni pristup: U modernom shvatanju ekologije sve se više prepoznaju globalni izazovi kao što su globalno zagrevanje i klimatske promene, pa se zato istražuju njihovi uzroci i posledice, ali i mogućnosti za saradnju među svim zemljama na svetu u cilju rešavanja tih problema.
 • Savremene tehnologije: Napretkom tehnologije ekolozi su u mogućnosti da prikupe, analiziraju i razumeju podatke o ekosistemima više nego ikada ranije.
 • Prilagođavanje promenana: S obzirom na sve brže promene koje se dešavaju, moderna ekologija ima za zadatak da isprati kako se ekosistemi i organizmi privikavaju na njih.
 • Povezivanje sa drugim naukama: Ekologija se na sve više načina povezuje sa drugim naučnim disciplinama kao što su ekonomija, sociologija, geografija, fizika, hemija. Ova saradnja među svim ovim naukama omogućava dobijanje šire slike kompleksnih ekoloških problema i lakšeg dolaska da rešenja.

Značaj ekologije

Značaj ekologije na život svakog čoveka ali i na celu našu planetu je nemerlijiv jer direktno utiče na to kakav će taj život biti. Kako? Ekologija ima uticaj na očuvanje klimatskog sistema Zemlje jer proučava vezu između svih bića koja na njoj žive i atmosfere, što je važno za regulaciju klime. Ako se te veze razumeju doprinosi se globalnim naporima da klimatski sistem bude sačuvan smanjujući ekstremne vremenske uslove i loše posledice klimatskih promena.

Ekologija takođe može da pomogne u razvoju biorazgradivih materijala što smanjuje problem otpada. Ako se otpadom upravlja po ekološkim normama, to mnogo doprinosi poboljšanju životne sredine i sprečava dalje zagađenje okoline.

Izučavanje ekologije mora, okeana i reka sprečava pretnje kao što su prekomerni ribolov i zagađenje vode. Čuvanjem svih vodenih ekosistema pruža se biološka raznolikost i pazi na sva živa bića koja tu žive.

Značaj ekologije je i u razumevanju ekoloških sistema, jer to u mnogome pomaže predviđanju i sprečavanju prirodnih katastrofa poput požara i poplava. Ako se ekologija proučava kako treba može da pomogne u razvoju čistih i obnovljivih izvora energije i na taj način smanji zavisnost od fosilinih goriva.

Učenje o značaju ekologije i racionalnom korišćenju energije, resursa, načinima za smanjenje otpada utiče na bolji i zdraviji život. To znači da ako se shvati koliki je značaj ekologije mogu i da se poboljšaju načini poljoprivredne proizvodnje i smanje negativni uticaji na životnu sredinu a ujedno obezbedi zdravija i bolja ishrana za ljude.

Na kraju ekologija može da pomogne ljudima da uživaju u prirodi. Ako se vodi računa o prirodnim lepotama pruža se prostor za odmor, relaksaciju i opuštanje.

Značaj reciklaže

Održivi razvoj

Da bi se što bolje i jasnije razumeo koliki značaj ima reciklaža u borbi za bolji i čistiji svet, prvo treba objasniti šta je ona. Reciklaža predstavlja proces razgradnje a zatim ponovnog korišćenja tog materijala.

Njen značaj u očuvanju životne sredine je ogroman. Najznačniji su sledeći aspekti:

 • Umanjenje otpada: Jedna od najvažnijih uloga koju reciklaža ima očuvanju životne sredine je u tome što smanjuje količinu otpada koji završava na deponijama. Đubre je jedan od najvećih ekoloških problema a reciklaža pomaže da se smanje negativni uticaji na okolinu ali i produži vek trajanja deponija.
 • Ušteda prirodnih reusrsa: Recikliranjem otpada se smanjuje potreba za proizvodnjom i obradom novih sirovina. Reciklarani materijali pomažu u tome da se očuvaju šume, vode, ali i smanji ekstrakcija minerala.
 • Efikasnija upotreba energije: Reciklaža je proces koji zahteva korišćenje manje energije nego proizvodnja novih materijala, što doprinosi smanjenju efekta staklene bašte i celokupnoj potrošnji energije.
 • Sprečavanje zagađenja: Značaj reciklaže je i u tome što smanjuje potrebu za procesima proizvodnje koji su štetni po okolinu, što je značajno u naporima koji se pružaju u smanjenju i sprečavanju zagađenja.
 • Stvaranje ekološke svesti: Reciklaža podiže svest ljudi da svakodnevne odluke utiču na sredinu u kojoj žive.

Kako Steel Impex doprinosi ekologiji i reciklaži u Srbiji?

Steel Impex je kompanija koja svojim odgovornim poslovanjem dugim 15 godina stalno razvija nove i inovativne načine da vodi brigu o zdravoj životnoj sredini. U tome uspeva jer konstantno radi na poboljšanju kvaliteta poslovnih procesa, a u prilog tome govori i nov, moderan centar za reciklažu u kome skuplja, skladišti i tretira otpad.

Naša misija

Naša misija je transformacija otpada u resurse kroz inovativne reciklažne procese i težnja ka očuvanju životne sredine, kroz održiva rešenja za bolju budućnost planete. Naš rad objedinjuje zajednicu i industriju sa ciljem stvaranja čistije i zelenije planete za generacije koje dolaze.

Naša vizija

Naša vizija je stvaranje održivog i ekološki osvešćenog društva pretvaranjem otpada u resurse, postavljajući standard za inovacije u oblasti reciklaže i doprinoseći čistijem i zelenijem svetu za buduće generacije.

Ako se pitate kako smo stigli do ovde…

Naša priča počinje 2008. godine, kada smo osnovali prvi reciklažni centar. Tokom godina proširili smo delatnost, otvarajući centre, kupujući moderne mašine i proširujući sektore u Novom Sadu i Kraljevu. Prošlu godinu je obeležila i tranzicija ka zelenoj energiji, kada smo u Kraljevu ugradili solarne panele.

Naša misija je jednostavna, ali duboko ukorenjena – transformisati otpad u resurse. Ipak, vizija nam je ambicioznija od toga i podstiče nas na stalni napredak: težimo da postavimo najviše standarde i budemo predvodnici inovacije u oblasti reciklaže u Srbiji, doprinoseći čistijem i održivijem svetu za generacije koje dolaze posle nas.

I eto nas tu, zajedno sa vama: na pragu revolucije u reciklaži!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter